logo.png

Numer KRS: 0000 268 190
Przekaż swój 1,5% Hufcowi ZHP Włocławek

W dniu 1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o wolontariacie. Na jej mocy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1,5% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji. Przed 1 stycznia 2007 roku podatnik był obowiązany osobiście dokonać przelewu na rzecz wybranej przez siebie OPP, a następnie odliczyć tę kwotę w swoim rozliczeniu rocznym. Obecnie na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym 1,5 procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

Działa to tak – osoba płacąca podatki i rozliczająca się z Urzędem Skarbowym za pomocą PIT-28 (Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), PIT-36, PIT-37, PIT-38 (Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym) wpisuje w odpowiedniej rubryce równowartość 1,5% należnego podatku dochodowego, obok dokładną nazwę OPP oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak przekazać 1,5% podatku ZHP?

KROK 1.

Możesz wybrać, komu chcesz przekazać swoje 1.5% procent. 

KROK 2.

Wypełnij zeznanie roczne PIT wpisując odpowiednie dane i cel szczegółowy. 

KROK 3.

Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze Głównej Kwaterze ZHP, chorągwi lub hufcom.

1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Chorągiew Kujawsko Pomorska ZHP znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1,5% podatku pochodowego.

Informację o treści „Celu szczegółowego” należy wypełnić np.: Baza Przygody

KRS: 0000 268 190

2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1,5% dla ZHP jest niezwykle proste.

Wystarczy, że zalogujesz się do Portalu Podatkowego i wskażesz ZHP w PIT 37 lub PIT 38, jako organizację, której chcesz przekazać swój 1,5%, a następnie zaakceptujesz i wyślesz zeznanie.

Jeśli w poprzednich latach przekazywałeś już swój 1,5% na ZHP – spokojnie!
Portal Podatkowy już wpisał ZHP jako organizację, której zostanie przekazany Twój 1,5%. Teraz wystarczy, że zaakceptujesz i wyślesz zeznanie online.

Chcesz zmienić organizację i przekazać 1,5% na ZHP?
Zaloguj się do Portalu Podatkowego i wybierz opcję “ZMIENIAM ORGANIZACJĘ”. Następnie wybierz z wykazu OPP numer KRS ZHP lub Chorągwi i wskaż cel szczegółowy. Teraz wystarczy, że zatwierdzisz zmianę, a Twój 1,5%, po zaakceptowaniu i wysłaniu zeznania online, trafi do ZHP.

Oczywiście, nadal możesz wypełnić PIT ręcznie.
Wypełnij wtedy odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000268190.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1,5% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 304 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 125 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38).

3. Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze

Pieniądze – 1,5% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Podatnik nie może podzielić swojego 1,5% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku, np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

Numer KRS: 0000268190

Przekaż swój 1,5% Hufcowi ZHP Włocławek

Co zrobimy z otrzymanym 1,5%?

 
 • Opracujemy kolejne nowoczesne programy wychowawcze, których zadaniem będzie praca na rozwojem charakteru, wiedzy i umiejętności zuchów, harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego; w ramach programu wychowawczego ZHP na 100-lecie harcerstwa rozwijać będziemy na wszystkich szczeblach harcerskiej struktury idee pracy nad sobą, braterstwa i służby Polsce i bliźnim;
 • Sfinansujemy kształcenie instruktorów, którzy swą społeczną pracą wciąż dynamicznie rozwijają harcerski ruch, to na ich wiedzy i umiejętnościach opiera się wysoka jakość harcerskiego wychowania;
 • Dofinansujemy działania służące zachowaniu dziedzictwa harcerskiego i narodowego, między innymi działalność Muzeum Harcerstwa;
 • Drużyny i gromady zuchowe będą mogły korzystać z nowego sprzętu obozowego oraz programowego;
 • Hufce będą mogły utrzymywać swoje siedziby, umożliwiając rozwój innych jednostek.

KLAUZULA W ZWIĄZKU Z PRZEKAZYWANIEM INFORMACJI MARKETINGOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. [Administrator danych]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz, e-mail: kujawskopomorska@zhp.pl

2. [Inspektor Ochrony Danych]

Chorągiew dokłada starań, aby dane osobowe były wykorzystywane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu Chorągiew powołała inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się bezpośrednio:

 1. mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod.kujawskopomorska@zhp.pl

 2. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 888 942 222

3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci informacji marketingowych dotyczących działalności naszej organizacji, m.in. w celu zachęcenia Cię do przekazania na rzez Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP lub podległym jednostkom 1,5 % podatku. Wykorzystujemy Twoje dane w powyższym wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. [Ujawnianie danych osobowych]

Nikomu nie ujawniamy Twoich danych osobowych.

5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

W związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili:

 1. wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania danych przed jej wycofaniem,

 2. żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii danych osobowych oraz uzyskania istotnych informacji związanych z wykorzystywaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),

 3. żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),

 4. żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,

 5. żądać ograniczenia wykorzystywania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń.

 

Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

KLAUZULA DLA OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH 1,5% PROCENT NA RZECZ CHORĄGWI KUJAWSKO-POMORSKIEJ ZHP

1. [Administrator danych]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz, e-mail: kujawskopomorska@zhp.pl

2. [Inspektor Ochrony Danych]

Chorągiew dokłada starań, aby dane osobowe były wykorzystywane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu Chorągiew powołała inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się bezpośrednio: mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod.kujawskopomorska@zhp.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 888 942 222

3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu informacyjnym i statystycznym na temat osób przekazujących 1,5 % podatku, a także w celu podziękowania za wsparcie. Wykorzystujemy Twoje dane w powyższych celach, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. [Ujawnianie danych osobowych]

Twoje dane osobowe pochodzą od stron trzecich – Urzędu Skarbowego, tylko w sytuacji, gdy składając deklarację podatkową wyraziłeś zgodę na przekazanie danych osobowych do Organizacji Pożytku Publicznego, którą wspierasz.

Nie ujawniamy Twoich danych podmiotom spoza Związku Harcerstwa Polskiego.

5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

W związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili:

1) wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.

Ponadto możesz:

 1.  żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii danych osobowych oraz uzyskania istotnych informacji związanych z wykorzystywaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),

 2.   żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art.

16 RODO),

 1.   żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli

  odpadł cel lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych albo jeżeli dane osobowe były

  wykorzystywane niezgodnie z prawem,

 2.  żądać ograniczenia wykorzystywania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas

  niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń.

Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.