W ZHP hufiec jest terytorialną wspólnotą gromad, drużyn, kręgów i innych podstawowych jednostek organizacyjnych. Oprócz jednostek podstawowych lub też zamiast nich, hufiec może skupiać związki drużyn i szczepy.

Hufiec obejmuje terytorialnie na ogół obszar powiatu, w dużych miastach – jednej lub kilku dzielnic.

Hufiec tworzy warunki do działania jednostek organizacyjnych przez:

  • budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty gromad, drużyn i kręgów,
  • wychowanie, kształcenie i wspieranie drużynowych i funkcyjnych,
  • pozyskiwanie i motywowanie kadry,
  • inicjowanie i wzmacnianie działalności programowej i metodycznej podstawowych jednostek organizacyjnych,
  • wspieranie gromad, drużyn, kręgów, szczepów i związków drużyn w organizowaniu akcji letniej i zimowej,
  • koordynację, nadzór i systematyczną ocenę podległych jednostek organizacyjnych w zakresie zgodności z celami, zasadami i regulaminami ZHP i metodą harcerską,
  • współpracę z władzami lokalnymi,
  • pozyskiwanie środków finansowych i materialnych.

Hufiec ZHP Włocławek działa na terenie Włocławka. Podlegamy Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Dworcowej 56.