Kolejny grant jest nasz!

W ubiegły piątek Stowrzyszenie LGD Miasto Włocławek podczas Gali Grantobiorców, która odbyła się w Urzędzie Miasta Włocławka wręczyło certyfikaty wszystkim przedstawicielom instytucji i organizacji, które otrzymały dofinansowanie do swoich projektów w ramach konkursu grantowego w roku 2019. Certyfikaty otrzymało łącznie 16 wnioskodawców w tym m.in. nasz hufiec. Dokument odebrał osobiście Komendant Hufca hm. Paweł Bielicki.

Nabory grantowe są realizowane w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i mają przyczynić się do stworzenia warunków służących włączeniu społecznemu oraz wsparciu mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie aktywizacji społecznej i społeczno-zawodowej.
Zwycięskie projekty wspierają zakładanie i funkcjonowanie klubów młodzieżowych, działania animacyjne, aktywizację społeczno-zawodową czy upowszechniają przedsiębiorczość
społeczną.

Źródło zdjęć.